Slider

CEL

Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji, nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć z uwzględnieniem metod stymulowania i wspierania rozwoju oraz poznanie najnowszych strategii w edukacji.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji w zakresie nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich lub wyższych mgr,  po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-  wychowawczych. Również w ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkolnictwie specjalnym pod warunkiem posiadania kwalifikacji w zakresie danej niepełnosprawności.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
  • Diagnoza i kierowanie zespołem uczniowskim
  • Tworzenie środowiska wychowawczego wspierającego rozwój dziecka
  • Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3510 zł
10 rat x 351 zł
Promocja 3310*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl