Slider

CEL

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to kierunek studiów, którego ukończenie uprawnia absolwenta do podjęcia pracy jako doradca zawodowy i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub pozwala prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów.

UCZESTNICY

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to propozycja dla osób z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami wyższymi, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone  studia wyższe

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!

Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości pozwalają podjąć pracę w szkołach podstawowych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na tym kierunku, mogą podjąć pracę na stanowisku doradcy zawodowego i nauczyciela przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka
  • Prawo pracy
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Technologia informacyjna w pracy doradcy zawodowego
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: października 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3510 zł
10 rat x 351 zł
Promocja 3310*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl