image
Slider

Zostań terapeutą zajęciowym

Twoja wiedza i umiejętności

 • rozumie i poddaje analizie procesy psychosomatyczne ważne dla minimalizowania negatywnych skutków pracy fizycznej i umysłowej na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; na rzecz promocji zdrowia i  zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.
 • zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz metody ich oceny w  zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz posiada szczegółową znajomość budowy anatomicznej i funkcji układów organizmu człowieka istotnych z punktu widzenia odnowy biologicznej,
 • zna podstawowe rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych i  fizykoterapeutycznych oraz środki, metody i formy stosowane w odnowie biologicznej,
 • wie jak wspomóc procesy restytucji określoną dietą i suplementacją,
 • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania i wykorzystania specjalistycznego sprzętu stosowanego w celu usprawnienia narządu ruchu,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki działalności w obszarze odnowy biologicznej.
 • potrafi wskazać miejsce i rolę terapii zajęciowej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa, promuje zdrowy styl życia w celu zachowania i poprawy sprawności psychofizycznej człowieka,
 • posiada kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej,
 • samodzielnie planuje, programuje oraz wykonuje zabiegi odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników,
 • potrafi dobrać odpowiednie sposoby odnowy sił po aktywności ruchowej,
 • posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych,
 • potrafi pozyskiwać, analizować i interpretować dane, w tym wyniki badań i obserwacji własnych m.in. na potrzeby tworzenia i funkcjonowania na rynku usług zdrowotnych,
 • posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, negocjacji i podejmowania decyzji postępując przy tym zgodnie z zasadami i normami etycznymi,
 • posiada umiejętności w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, posługiwania się warsztatem diagnostycznym i umiejętnościami komunikacji społecznej oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

 

Praca dla Ciebie

 • terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, dorosłych),
 • terapeuta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, poradniach specjalistycznych podlegających resortowi edukacji, administracji i spraw wewnętrznych, organizacjom pozarządowym,
 • terapeuta w placówkach opieki oraz wychowania, placówkach służby zdrowia.

 

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • zdobywa kompetencje społeczne w ramach, których systematycznie pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe,
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
 • potrafi właściwie kierować zespołem,
 • przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności,
 • potrafi dokonać oceny swoich działań, jest świadomy mocnych i  słabych stron swojej pracy,
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą,
 • realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i podopiecznych.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty