Slider

Zostań nauczycielem – terapeutą osób z autyzmem

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie a także będą przygotowani do prowadzenia sesji z dziećmi autystycznymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nabywa najnowszą wiedzę, na światowym poziomie, w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania,
 • Nabywa praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi, uznawanymi za najskuteczniejsze metodami,
 • Potrafi odnaleźć się na współczesnym, polskim rynku pracy,
 • Potrafi samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową, kierowania własnym rozwojem zawodowym,
 • Potrafi posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego.

Praca dla Ciebie

 • Ośrodki Wczesnej Interwencji
 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Przedszkola i szkoły specjalne
 • Przedszkola i szkoły ogólnodostępne, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o upośledzeniu lub autyzmie
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Organizacje pozarządowe organizujące terapię dla dzieci autystycznych.

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • Jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów ze sprzężeniami).
 • Posiada kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Jest przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
 • Jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie i autystyczne.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty