image
Slider

Zostań nauczycielem –  asystentem osób starszych

Zawód opiekun osoby starszej został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku
(Dz.U. 2012, poz. 7), pod nr 341202.

Twoja wiedza i umiejętności

 • posiada wiedzę na temat rozwoju oraz specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego,
 • zna i posługuje się szerokim wachlarzem metod aktywizacji działań edukacyjnych,
  zawodowych i społecznych dotyczących osób dorosłych i starszych,
 • jest przygotowany do diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb
  opiekuńczych ludzi dorosłych i starszych,
 • posiada umiejętności związane z animowaniem życia kulturalnego i społecznego ludzi
  dorosłych i starszych oraz organizowania ich czasu wolnego,
 • posiada kompetencje niezbędne do planowania i organizowania działań
  profilaktycznych oraz optymalizujących sprawność funkcjonalną osób w wieku
  starszym,
 • posiada wiedzę w zakresie dbania o prawidłowe żywienie i rozwój fizyczny osób
  starszych, aktywizowania procesów myślenia i pamięci, wspierania funkcjonowania
  osób starszych w różnych grupach społecznych oraz podejmowania działań
  naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby starszej i jej rodziny,
 • posiada umiejętności związane z edukacją gerontologiczną i poradnictwem na rzecz
  osób dorosłych dotkniętych bezradnością, wykluczeniem społecznym czy
  samotnością.

Praca dla Ciebie

 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • placówki aktywizujące i zrzeszające osoby starsze: kluby seniora, domy seniora,
  uniwersytety III wieku,
 • instytucje porządku społecznego i wsparcia społecznego,
 • instytucje edukacji dorosłych, centra kształcenia ustawicznego,
 • stowarzyszenia, fundacje i organizacje podejmujące działalność na rzecz osób
  dorosłych i starszych,
 • państwowe i prywatne domy opieki/domy seniora
 • domy pomocy społecznej,
 • indywidualne formy wsparcia, pomocy i opieki świadczone osobom starszym w
  miejscu zamieszkania.

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy z osobami dorosłymi (od wieku dojrzałego po starość).

 

Warunki rekrutacji

Opłaty