Slider

Zostań nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Potrafi odnaleźć się na współczesnym, polskim rynku pracy,
 • Potrafi samodzielnie założyć przedszkole, szkołę lub inną placówkę oświatową,
 • Potrafi kierować własnym rozwojem zawodowym,
 • Potrafi posługiwać się niezbędnymi przepisami prawa oświatowego.

Praca dla Ciebie

Studia te stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych, obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie, w tym szczególnie:

 • W przedszkolach i szkołach integracyjnych,
 • Szkołach specjalnych i integracyjnych,
 • Szkołach specjalnych,
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • itp.

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • Jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim, sprzężonym)
 • Posiada kompetencje do realizacji zadań wynikających z założeń pedagogiki integracyjnej i edukacji zintegrowanej
 • jest przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i jego pełnosprawnych kolegów
 • Posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Jest w pełni przygotowany do nauczania i wychowania, tj. realizowania procesu edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu

Warunki rekrutacji

Opłaty