image
Slider

Zostań nauczycielem – terapeutą w zakresie integracji sensorycznej

Twoja wiedza i umiejętności

 • posiada wiedzę na temat prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka, ze
  szczególnym uwzględnieniem rozwoju dziecka od poczęcia do 6 roku życia,
 • zna i posługuje się szerokim wachlarzem metod diagnozowania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci,
 • posiada umiejętności związane z przygotowywaniem i realizowaniem indywidualnych
  programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także działań
  wspomagających rodzinę;
 • posiada kompetencje niezbędne do współpracy w interdyscyplinarnych zespołach
  specjalistów,
 • potrafi opracować indywidualne kompleksowe programy terapeutyczne we
  współpracy z zespołem specjalistów,
 • jest przygotowany do prowadzenia, w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę
  dziecka, działań kompleksowych i długofalowych działań rewalidacyjnowychowawczych,
 • posiada umiejętności związane z poradnictwem i wspieraniem rodziny, takie jak
  udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem, udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji
  dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, pomoc w przystosowaniu warunków w
  środowisku domowym do potrzeb dziecka.
 • jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji działań realizowanych z dzieckiem i
  jego rodziną oraz oceny skuteczności tych działań.

Praca dla Ciebie

 • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • żłobki i domy małego dziecka realizujące zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • przedszkola: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe
  realizujące zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe
  realizujące zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • specjalistyczne poradnie medyczne: rehabilitacyjne, neurologiczne, pediatryczne,
  zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci,
 • instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia, placówki
  edukacyjne realizujące zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • posiada umiejętności konieczne do planowania i organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym zaburzeniami
  rozwoju oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

Warunki rekrutacji

Opłaty