image
Slider

 

Stypendia 2017/2018

Informujemy, iż w roku akademickim 2017/2018 próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego został ustalony na kwotę 1051,70 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Termin składania wniosków upływa dnia 19 listopada 2017 r.


Podstawę prawną stanowi art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., zgodnie z którym ustalana w uczelni wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1.30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz wyższa niż 1.30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może ulec zmianie i będzie ustalony przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego po wpłynięciu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 Wykaz dochodów uwzględnianych do celów stypendialnych

Załącznik nr 4   Wykaz dokumentów potwierdzających dochody człownków rodziny oraz stan osobowy rodziny

Załącznik nr 5 Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny

Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 7 Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 8  Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 10 Zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz ilości przyznawanych punktów

Załącznik nr 11 WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej