image
Slider

 

Stypendia 2016/2017

Informujemy, iż w roku akademickim 2016/2017 próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego został ustalony na kwotę 1000,00 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Przyznane stypendia i zapomogi w roku akademickim 2016/2017
Stypendium socjalne Stypendium specjalne Stypendium Rektora Zapomogi
22842015 12922014 12892014 22082014
22452014 23812016 12882014 23482016
23952016 23162015 22822015 22672014
22172014 12882014 22842015 13092015
13082015 23182015
12902014 22232014
23562016 22302014
12792014 22992015
22352014 23042015
23062015 22442015
12832014 23142015
23112015
22672014
12912014
22532014
12872014
13092015

Podstawę prawną stanowi art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., zgodnie z którym ustalana w uczelni wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1.30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz wyższa niż 1.30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może ulec zmianie i będzie ustalony przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego po wpłynięciu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 Wykaz dochodów uwzględnianych do celów stypendialnych

Załącznik nr 4   Wykaz dokumentów potwierdzających dochody człownków rodziny oraz stan osobowy rodziny

Załącznik nr 5 Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny

Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 7 Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 8  Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 10 Zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz ilości przyznawanych punktów

Załącznik nr 11 WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej