image
Slider

Studia podyplomowe doskonalące:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów, na który składają się:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginalny lub odpis),
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje logopedyczne (DOTYCZY NEUROLOGOPEDII) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika WS Uni-Terra
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dwa zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika WS Uni-Terra
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 PLN na konto Uczelni. W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać
w Biurze Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6 I piętro Poznań


lub przesyłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61- 529 Poznań