Slider

Warunki rekrutacji na studia I stopnia
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

  • – Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
  • – Wydrukowany wypełniony Kwestionariusz osobowy – DIETETYKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA
  • – Podanie (pdf) do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
  • – Kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej (do wglądu)
  • – 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
    osobistych)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanacie (budynek A I piętro)

lub przesyłać pocztą na adres:


Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
ul. Prądzyńskiego 53
61- 527 Poznań