Slider

Warunki rekrutacji na studia I stopnia
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
  • Wydrukowany wypełniony Kwestionariusz osobowy – DIETETYKA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
  • Podanie (pdf) do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
  • Biała, papierowa teczka zamykana na gumkę
  • Kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej (oryginał do wglądu)
  • 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
    osobistych)
  • Kandydaci na wychowanie fizyczne i zdrowotne powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportu

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanacie (budynek A I piętro)

lub przesyłać pocztą na adres:


Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
ul. Prądzyńskiego 53
61- 527 Poznań