Regulamin wnoszenia opłaty wpisowej online za usługi WS Uni-Terra pośrednictwem systemu Przelewy24

Definicje

§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Organizator – Wyższa Szkoła Uni-Terra, 61-527 Poznań ul. Prądzyńskiego 53.

Opłata wpisowa – bezzwrotna opłata na rzecz Organizatora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wpłacający – dowolna osoba, która dokonuje płatności za usługi WS Uni-Terra.

 

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do opłat wpisowych dokonywanych za studia, których organizatorem jest Wyższa Szkoła Uni-Terra, 61-527 Poznań ul. Prądzyńskiego 53. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez Wpłacającego.

2. Wpłacający jest zobowiązany do dokonania opłaty wpisowej związanej z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez Organizatora zgodnie z warunkami rekrutacji podanymi na stronie internetowej Organizatora.

3. Przy konferencjach z ograniczoną liczbą uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

4. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bezpośrednio na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu Przelewy24.  Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na odpowiedni rachunek bankowy Wyższej Szkoły Uni-Terra.

5. Jedyna możliwość zwrotu pobranej opłaty zachodzi w wypadku nie uruchomienia kierunku przez Organizatora.

6. W przypadku nie uruchomienia kierunku Wyższa Szkoła Uni-Terra dokonuje zwrotu pobranych opłat w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji.

7. Reklamacje związane z wnoszonymi opłatami winny być zgłaszane do Organizatora w formie mailowej na adres dziekanat@wsuniterra.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. Dane osobowe Wpłacających przechowywane są w czasie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi.

9. Za zgodą Wpłacającego zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora.

10. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Wpłacającego.