Home » Projekt » Realizujemy projekt na rzecz osób niepełnosprawnych

Realizujemy projekt na rzecz osób niepełnosprawnych


 

Wyższa Szkoła Uni-Terra otrzymała dofinansowanie i realizacje projekt:

„Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami”.

Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością”. Projekt będzie prowadzony od 01.06.2018 do 31.05.2019 roku i jest realizowany na terenie powiatu poznańskiego.

 

Celem głównym projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym – stowarzyszeniem PILGRIM z Austrii, zintegrowanego pakietu usług wspierających rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Produktem projektu będzie model zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością. Przyjmie on postać zestawu procedur działania dla jednostek samorządu terytorialnego, poradnika dla rodziców, a także zestawu procedur działania oraz programu szkoleń dla pracowników urzędów gmin, instytucji opieki zdrowotnej, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, szkół i przedszkoli, co z kolei poprawi jakość działań podejmowanych na rzecz wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie celu głównego i wypracowanie nowego rozwiązania w zakresie objętym tematyką projektu będzie wypracowane poprzez realizację sześciu zadań:

1) Diagnoza społeczna potrzeb i oczekiwań wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz możliwości i oczekiwań jednostek realizujących to wsparcie

2) Przygotowanie modelu rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług skierowanych do społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością

3) Testowanie wypracowanego modelu rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług skierowanych do społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością

4) Weryfikacja efektów testowanego modelu z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparciem partnera ponadnarodowego

5) Opracowanie ostatecznego modelu rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług skierowanych do społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością

6) Wdrożenie modelu do praktyki z wypracowaniem rekomendacji zapewniających trwałość stosowanego rozwiązania

W ramach projektu planuje się organizację szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, pracowników medycznych i pracowników oświatowych oraz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami od 2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 974 774,50 PLN

Wszelkie dane dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 61 833 05 30 lub w rektoracie Wyższej Szkoły Uni-Terra przy ulicy Wybickiego 6 w Poznaniu.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image