Slider

CEL

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika, Wiedza o kulturze.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika, Wiedza o kulturze.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w  szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie w zakresie merytorycznym
  • Dydaktyka przedmiotu
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Sztuka w edukacji (metodyka plastyki,muzyki, techniki)
  • Wybrane warsztaty w ramach przedmiotu realizowane są podczas sesji wyjazdowej w miesiącu lipcu (5 dni). Koszt pobytu pokrywają uczestnicy studiów (około 50 zł/dzień)
  • Projekty edukacyjne
  • Praktyki w wymiarze 240 godzin

Czas trwania: 4 semestry, 570 godzin
Termin realizacji: październik 2016 – luty 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w miesiącu lipcu, również w dni powszednie ( ZAJĘCIA PLENEROWE)

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

 

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych UNI-TERRA,
ul. Świerzawska 18,
60-320 Poznań
pok. 123 (wejście C)

tel. 61 82 36 400
tel. 61 82 56 503

mail: biuro@uniterra.pl