image
Slider

Seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych rozpoczynających pracę na stanowisku kierowniczym

Zapraszamy na cykl comiesięcznych spotkań 10 x 4 godziny

Czwartki 9.00-12.00, Miejsce realizacji – Poznań

Całkowity koszt 500 zł

Rozpoczęcie seminarium 21.09.2017

PROGRAM SEMINARIUM

Warunki uczestnictwa:

– dokonanie rejestracji on-line ( do 18.09.2017)
– uiszczenie opłaty za seminarium w wysokości 500 zł
Opłatę należy uiścić na konto ODN:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
ul.Łozowa 77, 61-448 Poznań

nr konta bankowego: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
z dopiskiem: Seminarium dla dyrektorów – 21.09.2017/ IMIĘ, NAZWISKO
Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres odn@uniterra.pl

Opłata obejmuje:

– Udział w seminarium
– Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium

Zapraszamy!

Uwaga! Liczba miejsc na seminaria jest ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy
(ewentualne dokonane przelewy zostaną zwrócone).

REJESTRACJA ON-LINE

„JAK BUDOWAĆ PŁASZCZYZNĘ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŻYCIA SZKOLNEGO”

POZNAŃ, 07.10.2017

Organizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra oraz Fundacja „Rodzice szkole”
Termin: 07.10.2017 GODZINA 10.30-14.00

Szkolenie dla dyrektorów szkół, nauczycieli- wychowawców, członków rad rodziców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli współpracujących ze szkołami organizacji pozarządowych.

Program szkolenia:

 • Ogólne zasady, na których powinna opierać się współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego
 • Regulacje prawne dotyczące praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły
 • Jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • Finanse rad rodziców
 • Współpraca wewnątrz poszczególnych organów szkoły ( nauczycieli z nauczycielami, rodziców z rodzicami, uczniów z uczniami)
 • Współpraca organów szkoły z zaznaczeniem współpracy dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z radą rodziców
 • Współpraca organów szkoły, przede wszystkim rady rodziców z instytucjami zewnętrznymi: samorządem terytorialnym, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Parlamentem RP, związkami zawodowymi
 • Współpraca organów szkoły z organizacjami pozarządowymi ( w tym organizacjami harcerskimi), lokalnymi środowiskami obywatelskimi, firmami proponującymi różnego rodzaju usługi edukacyjne, firmami zaopatrującymi szkołę w sprzęt i podręczniki, firmami ubezpieczeniowymi, firmami cateringowymi itp.
 • Jak budować program wychowawczy z udziałem wszystkich uczestników życia szkoły?
 • Dyrektor szkoły liderem lokalnego środowiska oświatowego

Koszt szkolenia: 160 zł

Opłata obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

REJESTRACJA on-line ( do 04.10.2017)

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Wyższa Szkoła  „Uni-Terra”  Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
z dopiskiem: Jak budować płaszczyznę współpracy – 07.10.2017 / imię, nazwisko

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres biuro@uniterra.pl

Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona!

ASYSTENT RODZINY – Praca socjalna z rodziną w środowisku otwartym

Szkolenie opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r., na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Szkolenie zostało zatwierdzone na mocy Decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 16/2013/AR z dnia 18 września 2013 roku

 

ADRESACI

 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, chcące profesjonalnie przygotować się do pełnienia zadań asystenta rodziny
 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, dokumentujące się co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną, chcące zdobyć kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny
 • Osoby posiadające wykształcenie średnie, dokumentujące się co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną, chcące zdobyć kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny

Po ukończeniu szkolenia Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny przewidzianych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

LICZBA GODZIN

270 (z czego 40 realizowanych jest w formie e-learningu)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zjazdy sobotnio  – niedzielne, organizowane co dwa tygodnie, w siedzibie Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53 (nie dotyczy zajęć terenowych)

Dokumenty kandydatów na szkolenie, które należy złożyć przy rejestracji:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Poświadczenie posiadanego wykształcenia, bądź zaświadczenie o możliwości uzyskania stosownego wykształcenia do momentu ukończenia szkolenia Asystent Rodziny
 • Udokumentowanie doświadczenia w pracy z dziećmi lub rodziną (odnosi się do osób, które takie doświadczenie powinni udokumentować)
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej