image

Studia
podyplomowe

Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.Lista kierunków podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Studia kwalifikacyjne uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.

Studia kwalifikacyjne

OD 800 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne a także rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Coaching nauczycielski

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów coachingu, zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3400 PLN

 • Link Poznań

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

Studia kwalifikacyjne

OD 4300 PLN

 • Link Poznań

Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Dziennikarstwo sportowe

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów kierunku dziennikarstwo sportowe jest przygotowanie specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia.

Studia doskonalące

OD 4600 PLN

 • Link Poznań

Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Celem studiów podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną jest przygotowanie specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 4600 PLN

 • Link Poznań

Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 5000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Studia kwalifikacyjne

OD 4600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Menagement i coaching sportowy

Celem studiów podyplomowych na kierunku management i coaching sportowy jest przygotowanie kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2800 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Biologii

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Biologia.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Nauczanie Filozofii i Etyki

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie filozofii i etyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków społecznych i politycznych zawartych w historycznych i współczesnych systemach filozoficznych.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Nauczanie Fizyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Nauczanie Informatyki

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach zajęć komputerowych oraz przedmiotu informatyka zgodnie z podstawą programową.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Nauczanie Matematyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „matematyka”.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Nauczanie Techniki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „technika”.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.

Studia kwalifikacyjne

OD 3110 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Studia kwalifikacyjne

OD 3210 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Neurologopedia

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 4300 PLN

 • Link Poznań

Odnowa biologiczna

Celem studiów podyplomowych Odnowa biologiczna nadanie specjalizacyjnego wykształcenia zgodne z perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją.

Studia doskonalące

OD 3100 PLN

 • Link Poznań

Oligofrenopedagogika

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Pedagogika lecznicza i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

NOWOŚĆ!!! Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

OD 2500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

Studia dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.

Studia doskonalące

OD 3100 PLN

 • Link Poznań

Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania języka angielskiego.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Studia kwalifikacyjne

OD 2600 PLN

 • Link Poznań

Psychodietetyka

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Resocjalizacja i socjoterapia

Absolwenci studium uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach,  zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Surdologopedia

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 4300 PLN

 • Link Poznań

Surdopedagogika

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami SI

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Terapia logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Studia kwalifikacyjne

OD 2600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Trener personalny i dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego.

Studia doskonalące

OD 3100 PLN

 • Link Poznań

Tyflopedagogika z elementami grafiki komputerowej

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji.

Studia kwalifikacyjne

OD 2300 PLN

 • Link Poznań

Wczesna interwencja logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Studia doskonalące

OD 4300 PLN

 • Link Poznań

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami oraz wsparcie rodzin

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia kwalifikacyjne

OD 3110 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Kalisz

Wychowanie fizyczne i zdrowotne z elementami SI

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego i realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną oraz zapoznanie się z elementami Integracji Sensorycznej.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 3290 PLN

 • Link Poznań

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 1600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Kalisz

GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image