fbpx
image

Studia
podyplomowe

Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

 

PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50% (ORAZ JEDNO WPISOWE)Lista kierunków podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne a także rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Coaching nauczycielski

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu coachingu, zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 3600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Dziennikarstwo sportowe

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów kierunku dziennikarstwo sportowe jest przygotowanie specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera.

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Celem studiów podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną jest przygotowanie specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3000 PLN

 • Link Poznań

Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Studia kwalifikacyjne

OD 4800 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Menagement i coaching sportowy

Celem studiów podyplomowych na kierunku management i coaching sportowy jest przygotowanie kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Biologii

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Biologia.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Nauczanie Etyki

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z etyki.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Fizyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 3000 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 3600 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Informatyki

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach zajęć komputerowych oraz przedmiotu informatyka zgodnie z podstawą programową.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Nauczanie Matematyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „matematyka”.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Studia kwalifikacyjne

OD 3600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Nauczanie Techniki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „Technika”.

Studia kwalifikacyjne

OD 2900 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

Studia kwalifikacyjne

OD 3600 PLN

 • Link Poznań

Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Neurologopedia

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Nowoczesne technologie w edukacji

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

OD 2400 PLN

 • Link Poznań

Odnowa biologiczna

Celem studiów podyplomowych Odnowa biologiczna nadanie specjalizacyjnego wykształcenia zgodne z perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Pedagogika leczniczo- terapeutyczna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych z uczniami przewlekle chorymi oraz z chorobami psychosomatycznymi i/lub niepełnosprawnością ruchową.

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Pedagogika opiekuńczo– wychowawcza

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Absolwenci studium uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach,  zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań

Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami

Studia dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Studia kwalifikacyjne

OD 2600 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Studia kwalifikacyjne

OD 2600 PLN

 • Link Poznań

Psychodietetyka

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Surdologopedia

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Surdopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

OD 3550 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Terapia logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Studia kwalifikacyjne

OD 2100 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

Trener personalny i dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego.

Studia doskonalące

OD 2100 PLN

 • Link Poznań

Tyflopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji.

Studia kwalifikacyjne

OD 4000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Wczesna interwencja logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Studia doskonalące

OD 3500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia kwalifikacyjne

OD 3500 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk
 • Link Słupsk

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Studia kwalifikacyjne

OD 3000 PLN

 • Link Poznań
 • Link Słupsk

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Studia kwalifikacyjne Nowość

OD 2300 PLN

 • Link Poznań
 • Link Gdańsk

GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image