Blog

SEMINARIA DLA DYREKTORÓW od 21.09.2017

Seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych rozpoczynających pracę na stanowisku kierowniczym

Zapraszamy na cykl comiesięcznych spotkań 10 x 4 godziny

Czwartki 9.00-12.00

Miejsce realizacji – Poznań

Całkowity koszt 500 zł

Rozpoczęcie seminarium 21.09.2017

21 wrzesień 2017  – zaplanowanie pracy na najbliższy rok:

– plan nadzoru pedagogicznego:

zaplanowanie wewnętrznej ewaluacji, omówienie przykładowego projektu ewaluacyjnego;
wspomaganie nauczycieli, omówienie różnych form doskonalenia i wspomagania w codziennej praktyce;
kontrola przestrzegania prawa w różnych obszarach funkcjonowania szkoły/placówki;

– program wychowawczy:

przepisy prawa regulujące w/w kwestię;
ustalenie wartości, w oparciu o które będzie opracowany program wychowawczy;
procedura tworzenia programu wychowawczego;

– zapisy w dokumentacji dotyczące bezpieczeństwa:

systematyczna ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci, zagrożenia zdrowia
i życia;
zapisy w statucie szkoły, w regulaminach, planach dyżurów.

19 październik 2017 – zarządzanie szkołą w kontekście prawnym i finansowym:

– praca w systemie PABS:

omówienie istoty tego systemu;
zasada obsługi;
aktualizacja danych;

– planowanie i realizacja budżetu:

subwencja oświatowa jako podstawa budżetu szkoły;
plan finansowy szkoły;

– realizacja polityki finansowej placówki:

odpowiedzialność dyrektora za realizację polityki finansowej;
monitorowanie zasadności wydatków;
zgodność operacji pieniężnych  z zasadami polityki rachunkowej;

– kontrola zarządcza:

dokumentowanie działań dyrektora z tego obszaru;
określanie i minimalizowanie ryzyka różnego typu;
sprawozdawczość dotycząca kontroli zarządczej.

17 listopad 2017 – nowelizacja statutu i innych dokumentów regulujących pracę placówki oświatowej:

– administrowanie szkołą jako jedno z ważnych zadań dyrektora;

– nowelizacja statutu i załączników:

przeanalizowanie zapisów z nowej ustawy Prawo Oświatowe;
naniesienie zmian w statutach zgodnie ze sztuką administracyjną;
znowelizowanie wewnętrznego systemu oceniania zgodnie
z nowymi przepisami prawa;
nowe spojrzenie na program profilaktyki;

– dokumenty obowiązujące w placówce oświatowej:

omówienie ich według wykazu;
ustanowienie hierarchii ważności.

14 grudzień 2017 – praca kancelarii szkolnej:

– pożądane cechy osób zatrudnionych w sekretariacie: sekretarki, referenta do spraw uczniów, pracownika do spraw kadr i innych;

– ocena przez dyrektora pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;

– ochrona danych osobowych;

– stosowanie instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizowania dokumentów w zakładowej składnicy akt i w archiwum;

– prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

– prowadzenie sprawozdawczości kierowanej do różnych instytucji.

18 styczeń 2018 – skuteczna komunikacja gwarancją sukcesu dyrektora:

– umiejętność skutecznej komunikacji jako jedna z najważniejszych – kompetencji osoby zarządzającej zasobami ludzkimi;

– mediacje i negocjacje w codziennej pracy dyrektora szkoły;

– zarządzanie konfliktem.

9 luty 2018 – prawne aspekty zarządzania szkołą:

– prawo oświatowe w kontekście zarządzania placówką;

– tworzenie dokumentów rodzących skutki prawne: prawidłowe redagowanie decyzji administracyjnych i pism do sądu w sprawach uczniowskich i pracowniczych.

15 marzec 2018 – awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa:

– rozwój zawodowy nauczyciela w odniesieniu do realiów konkretnej szkoły;

– planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela;

– dokumentacja związana z awansem zawodowym;

– utrzymanie wysokiej jakości pracy po zakończeniu awansu.

18 kwiecień 2018 – rodzic jako partner szkoły w procesie edukacyjnym dziecka:

– koncepcja szkoły partnerskiej i obywatelskiej;

– budowanie relacji partnerskich jako jedno z najważniejszych ale i najtrudniejszych zadań dyrektora szkoły:

przezwyciężanie własnych oporów,
przezwyciężanie oporów po stronie nauczycieli,
przełamywanie niechęci rodziców;

– skuteczne angażowanie rodziców w życie szkoły – przykłady dobrych praktyk.

15 maj 2018 – rozwój szkoły:

– koncepcja pracy ukierunkowana na ustawiczny rozwój;

– rozwiązania strategiczne;

– budowanie zespołu nauczycielskiego odpowiedzialnego za podjęte zobowiązania, kreatywnego, identyfikującego się z placówką, refleksyjnego, otwartego na nowe wyzwania, nie unikającego zmiany;

– sposoby motywowania nauczycieli do pracy;

– realizacja różnorakich celów placówki.

14 czerwiec 2018 –  ewaluacja pracy dyrektora i szkoły:

– sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego:

wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej;
efekty szkoleń nauczycieli w odniesieniu do jakości pracy szkoły, własnego rozwoju, lepszych wyników edukacyjnych;
przestrzeganie prawa w wybranych na dany rok obszarach funkcjonowania placówki;
wnioski wypływające z oceny sytuacji wychowawczej szkoły;
wnioski z analizy wyników dydaktycznych i wychowawczych przedstawionych przez wychowawców klas i kierowników zespołów przedmiotowych rady pedagogicznej;

– zakotwiczenie wniosków w przyszłorocznym planie nadzoru pedagogicznego;

– sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej, przedstawienie odpowiednim organom.

 

Warunki uczestnictwa:

– dokonanie rejestracji on-line ( do 18.09.2017)

– uiszczenie opłaty za seminarium w wysokości 500 zł
Opłatę należy uiścić na konto ODN:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
ul.Łozowa 77, 61-448 Poznań

nr konta bankowego: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966

 

z dopiskiem: Seminarium dla dyrektorów – 21.09.2017/ IMIĘ, NAZWISKO

Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres odn@uniterra.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.09.2017 roku.

 

Opłata obejmuje:

– Udział w seminarium
– Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium

Zapraszamy!

Uwaga! Liczba miejsc na seminaria jest ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy (ewentualne dokonane przelewy zostaną zwrócone).

 

 

REJESTRACJA ON-LINE